ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลุย ‘Smart Campus5G’ เต็มรูปแบบ รองรับตลาดงานในอนาคต

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลุย ‘Smart Campus5G’ เต็มรูปแบบ โชว์ห้องเรียนสุดล้ำ Intelligent Hybrid เพื่อการวิจัยชั้นเรียน มุ่งสร้าง Innovator รุ่นใหม่ บุกตลาดงานในอนาคต

หลังจากได้รับเลือกเป็นต้นแบบนำร่องโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี5G หรือ โครงการวิทยาเขตอัจฉริยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มาวันนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ก้าวนำอีกขั้น กับการเป็นสถาบันแห่งการสร้างนวัตกร (Innovator) เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ด้วยโครงข่าย5GและWiFi6พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมวงการศึกษา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) นำโดยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการสดช.และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการSmart Campusด้วยเทคโนโลยี5G ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้ชมการทำงานของห้องเรียนIntelligent Hybrid Classroomและระบบวิเคราะห์Attention & Learning Engagementรวมถึงการทำงานของนวัตกรรมที่ถูกประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี5Gซึ่งผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นถึงความพร้อมในการนำร่องให้สถานศึกษาและองค์กรต่างๆ สามารถนําไปทำซ้ำ ทำเสริม พัฒนาต่อยอดต่อไป

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.)กล่าวว่า ที่ผ่านมา DPU มีการปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตกำลังคนให้มี Skill Set และ Mindset ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมด้วยทักษะสำคัญแห่งอนาคต(Future Workforce)สำหรับโครงการ Smart Campus 5G ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สดช.

นอกจากจะผลักดันให้ DPUเป็น Smart Campus ต้นแบบนำร่องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี5Gกับภาคการศึกษา ยังเป็นการสร้างให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเป็นนวัตกร (Innovator)รวมทั้งขยายโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

“Smart CampusของDPUเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่นำเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งใช้งานเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ ควบคู่กันกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา (Process)และบุคลากร (People)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ” ดร.ดาริกา กล่าว

การศึกษา Smart Campus5G

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการ Smart Campus มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ออกแบบและพัฒนาโครงข่าย5GและWiFi6ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาห้องเรียน Intelligent Hybrid Classroomที่สนับสนุน Active & Blended Learning พร้อมติดตั้งระบบ AI เพื่อวิเคราะห์ Attention & Learning Engagement เพื่อการวิจัยชั้นเรียน นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับGamificationส่งเสริมPositive Learning Behaviorให้กับผู้เรียน

พร้อมกันนี้ยังจัดพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็น Living Labให้นักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งภายในCampusและขยายไปสู่สังคม อาทิ สร้างระบบIoT(Internetof Things)ที่ใช้ในการบริหารจัดการพลังงานแบบReal-Timeพัฒนาหุ่นยนต์Security Patrol Robotที่ใช้ในด้านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ไปจนถึงการพัฒนาVR Learning SpaceและOnline Courseเพื่อให้เป็นActive Learning Environmentที่เชื่อมโยงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า5Gเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และจะเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในแง่ของความเป็น Smart Campus ควรสร้างประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถConnectกับการเรียนรู้แบบAnywhere Anytimeภายใต้การลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีแผนพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอีกหลายด้าน

“จากผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการทำให้DPUมีแผนการต่อยอดอีกในอนาคต เช่น การพัฒนาครู รวมทั้งเด็กและเยาวชนให้เป็นDigital CitizenการยกระดับDPU Makerspaceให้เป็น DPU Innovation Labเพื่อผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลกับพื้นฐาน5Gแก้ปัญหาของสังคม โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง มีประสบการณ์จริง สามารถเรียนรู้ ปรับปรุง เพื่อขยายไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน เมือง และสังคมในวงกว้างมากขึ้น ตอบโจทย์SDGsและSmart Cityซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของสังคมโลกในวันนี้” นายสัญญา กล่าว

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม>>>>สอศ.จัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างทักษะ เป็นคนดี คนเก่ง และมีสมรรถนะสูง